Het is voor Arriva van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze reizigers en gebruikers van onze diensten en applicaties. In dit privacy statement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken in het kader van de Duitslandticket app.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is Arriva Personenvervoer Nederland B.V. (Arriva), Trambaan 3, 8441BH Heerenveen en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) onder het KvK-nummer 30124575.

Van wie en op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Arriva verwerkt persoonsgegevens van de gebruikers van Duitslandticket app. Wanneer iemand anders dan jijzelf de app gebruikt op jouw device, is dit voor Arriva niet zichtbaar. Ook in dat geval gaan wij er dus vanuit dat wij alleen persoonsgegevens van jou verzamelen.

In het kader van de Duitslandticket app, verwerkt Arriva allereerst persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld bij de installatie van de app, bij het gebruik ervan of wanneer je contact met ons opneemt via onze klantenservice of via andere kanalen. Daarnaast verwerkt Arriva gegevens die (automatisch) door ons worden verzameld als jij de Duitslandticket app gebruikt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doel?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens bij het registeren met een account en gebruiken van de app:

 • Aanhef;

 • Naam (voor- en achternaam);

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Land;

 • Emailadres;

 • Begin en eventueel einde van het contract voor het ticket;

 • Betaalgegevens: betalingsmethode, bankgegevens, factuurgegevens en gegevens over het betalingsgedrag.

Voor gebruikers die inwoner zijn van Duitsland worden aanvullende gegevens verzameld i.v.m. landelijke inkomstenverdeling voor Duitse vervoerders:

 • Straat;

 • Huisnummer;

 • Postcode;

 • Woonplaats.

Voor ticketgebruikers jonger dan 18 jaar worden er een aantal extra gegevens verzameld om de betaling door een ouder/voogd te kunnen laten plaatsvinden:

 • Emailadres ouder/voogd.

 • In-browser betaling (inclusief validatie van persoonsgegevens).

Als onderdeel van het gebruik van de app worden een aantal gegevens automatisch verwerkt, dit zijn interne apparaat ID, versie van het besturingssysteem en tijdstip van toegang. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de functies en prestatiekenmerken van de app te verbeteren en misbruik en storingen te voorkomen en te verhelpen.

Op welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden verwerkt op basis van een zogenoemde grondslag. Voor het creëren van een account en het aanschaffen van een Duitslandticket app abonnement geldt de grondslag Uitvoering overeenkomst. Met het afsluiten van het Duitslandticket abonnement ga jij een overeenkomst aan met Arriva. De persoonsgegevens die verzameld worden zijn noodzakelijk om de overeenkomst die jij afsluit met ons, het Duitslandticket abonnement, uit te kunnen voeren.

De gegevens die automatisch worden verzameld met de app zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de eerdergenoemde overeenkomst of wij hebben een gerechtvaardigd belang om de functionaliteit en foutloze werking van de Duitslandticket app by glimble App te waarborgen.

Met wie delen wij je gegevens?

Indien dit noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden, delen wij jouw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Payment serviceprovider. Deze partij zorgt ervoor dat jouw betalingen voor ritten worden afgehandeld.

 • IT- en softwareleveranciers, waaronder de ontwikkelaar van de glimble app.

 • Partijen die ons helpen bij het factureren.

 • Partijen die ons helpen bij klantcontact en klachtenafhandeling.

 • Externe dienstverleners. Voor zover dat nodig is in het kader van fraudepreventie, het afhandelen/behandelen of voorkomen van beveiligingsincidenten en fraude.

 • Andere partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening in het kader van de glimble app, waaronder adviseurs, accountants, banken en marketingbureaus.

 • De politie of andere bij justitie betrokken autoriteiten, wanneer er bij klantcontact bedreigingen zijn geuit of in het geval van een verdenking van een (ernstig) misdrijf, wanneer gegevens bij ons kunnen worden opgevraagd via een justitieel bevel (waar wij gehoor aan moeten geven).

 • Belastingdienst, wanneer wij gegevens moeten verstrekken voor de uitvoering van de belastingwetgeving en in het kader van administratieverplichtingen.

 • Toezichthoudende autoriteiten, in het kader van verzoeken of onderzoeken door toezichthouders (zoals de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens of Autoriteit Consument en Markt, of andere toezichthoudende autoriteiten die handhavingsbevoegdheden hebben).

Wij hebben afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst als persoonsgegevens met deze partijen worden gedeeld, bijvoorbeeld over de beveiliging en het gescheiden bewaren van gegevens. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derde partijen.

In beginsel zullen wij jouw persoonsgegevens niet op locaties opslaan die gevestigd zijn in landen buiten Europees Economische Ruimte (EER). Echter, er zijn situaties waarin wij partijen inschakelen die zijn gevestigd in landen buiten de EER en waarin dus persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met of geraadpleegd kunnen worden door een partij gevestigd in een land buiten de EER. In dat geval zal ervoor worden gezorgd dat passende maatregelen worden genomen om een passende bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG. In het algemeen zullen wij de standaardcontractbepalingen (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) aangaan met de ontvanger van jouw persoonsgegevens.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Arriva bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van de contractuele relatie plus een termijn van 6 maanden. Indien nog niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, worden persoonsgegevens pas verwijderd na het voldoen aan deze verplichting.

In bepaalde gevallen bewaren wij (bepaalde) persoonsgegevens langer, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil of juridische procedure), of wanneer wij moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van 10 jaar.

Wanneer je contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, of klachten via sociale media, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk, en gedurende maximaal 6 maanden. Als je telefonisch contact met ons opneemt en het gesprek is opgenomen, wordt dit gesprek gedurende maximaal 6 maanden bewaard.

Beveiliging

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom treffen wij alle passende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om het verlies, ongewenste doorgifte, onjuist gebruik en onbevoegde toegang te voorkomen.

Wat zijn jouw rechten?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die Arriva van jou verwerkt heb je de volgende rechten. Je hebt recht op inzage in jouw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je persoonsgegevens die Arriva verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je je gegevens bij Arriva laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Arriva. Ook heb je het recht op (meer) informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je jouw recht op bezwaar tegen en beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens inroepen. Deze rechten zijn onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van de artikelen 12-22 van de AVG.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Je kunt dit kosteloos doen, behalve als jouw verzoeken buitensporig zijn (bijvoorbeeld als je onnodig veel verzoeken bij ons indient). In dat geval mogen wij een kleine vergoeding vragen voor onze administratiekosten.

Voor meer informatie over jouw rechten en hoe je ze kunt uitoefenen, kan je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kun je ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van jouw gegevens.

Telefoonnummer: +31 97010255344 Email: duitslandticket@glimble.nl

Wanneer je van mening bent dat Arriva niet op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je dit altijd bij ons aangeven. Neem hiervoor contact op met de klantenservice, zie bovenstaande contactgegevens, of met de Functionaris Gegevensbescherming van Arriva per e-mail: fg@arriva.nl. Of per brief:

Arriva Personenvervoer Nederland B.V. t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 626 8440 AP Heerenveen

Ook kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (of andere bevoegde (overheids)instanties, zie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

Wijzigingen

Arriva behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Wanneer Arriva een belangrijke wijziging doorvoert in de maner waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven. De meest actuele versie van het privacy statement is altijd beschikbaar op https://glimble.nl/dticket/privacy-statement. En in de app in de instellingen onder Privacy.