Onze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot installatie en gebruik van de ‘Duitslandticket App’ met Ximedes B.V. en met Arriva Personenvervoer Nederland B.V. met betrekking tot de aankoop van het ‘Duitslandticket’ in de ‘Duitslandticket App’.

Algemeen

 • De Duitslandticket App is een dienst van Ximedes B.V. (hierna te noemen: Ximedes) in samenwerking met Arriva Personenvervoer Nederland B.V. (hierna te noemen: ‘Arriva’). Door middel van de Duitslandticket App is het mogelijk een vervoersbewijs voor het regionale openbaar vervoer in Duitsland, het zogenaamde ‘Deutschlandticket’, aan te schaffen.

 • Ximedes is gevestigd aan de Lichtfabriekplein 1, 2031TE Haarlem en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59479477.

 • Arriva is gevestigd aan de Trambaan 3, 8441 BH Heerenveen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30124575.

 • Als je door middel van deze Duitslandticket App een Deutschlandticket aanschaft, dan ga je een koopovereenkomst met Arriva aan. Op grond van deze overeenkomst dien je je betalingsverplichtingen na te komen.

 • Deze ‘Duitslandticket App gebruikersvoorwaarden’ zijn van toepassing op elke overeenkomst die jij als natuurlijke persoon sluit met Arriva wanneer je de Duitslandticket App downloadt en een Deutschlandticket aanschaft.

 • Op het gebruik van het door middel van de Duitslandticket App aangeschafte Deutschlandticket zijn aanvullende vervoers- en gebruiksvoorwaarden van toepassing, waaronder de vervoers- en gebruiksvoorwaarden van de openbaar vervoerdienstverlener waarmee je reist. Daarbij zijn in ieder geval de tariefbepalingen en vervoersvoorwaarden voor het Deutschlandticket van toepassing:

  https://deutschlandtarifverbund.de/tarifbedingungen.

Duitslandticket App

 • Ximedes stelt de Duitslandticket App beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store. Om de Duitslandticket App te kunnen installeren en gebruiken, moet je in het bezit zijn van een smartphone, voorzien van een recente versie van Android of IOS en een dataverbinding (3G/4G, 5G en/of WIFI). De app is niet geschikt voor verouderde besturingssystemen. Na installatie van de app kun je cashless het Deutschlandticket aanschaffen.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden, installeren en functioneren van de app.

 • Je gaat akkoord met het ontvangen en installeren van (automatische) updates van de Duitslandticket App. Hoewel wij streven naar een optimale gebruikerservaring voor jou, kunnen wij niet garanderen dat de app vrij is van fouten, bugs en/of virussen. Ook garanderen wij niet dat de app wordt aangepast in geval van disfunctioneren en/of bugs.

 • Je gaat ermee akkoord dat het Arriva vrij staat om op elk gewenst moment regulier onderhoud te plegen aan de app.

Account en totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot aanschaf van het Deutschlandticket

 • Om met de Duitslandticket App een Deutschlandticket aan te schaffen, dien je een account aan te maken in de app.

 • Een account aanmaken op de app is gratis. Hierna kun je naar eigen keuze gebruik maken van de aangeboden diensten. In sommige gevallen worden aanvullende gegevens van je gevraagd.

 • Wanneer je een account hebt aangemaakt en een betalingsmethode hebt geactiveerd, kun je zonder die verificatie te moeten herhalen, het Deutschlandticket aanschaffen. Je bent daarom zelf verantwoordelijk voor de toegang tot je account in de app.

 • Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je persoonlijke inloggegevens. Arriva wijst iedere aansprakelijkheid in dit verband uitdrukkelijk van de hand.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van jouw (persoons)gegevens die je tijdens jouw registratie verstrekt. Je kunt wijzigingen in deze gegevens doorvoeren in jouw profiel van de Duitslandticket App.

 • De overeenkomst voor de aankoop van het Deutschlandticket in de app wordt gesloten met Arriva. De koopprijs van het Deutschlandticket moet aan Arriva worden voldaan.

 • Een overeenkomst met Arriva als in deze gebruikersvoorwaarden bedoeld, komt tot stand op het moment dat je een account aanmaakt in de app en een reisrecht in de vorm van het Deutschlandticket hebt aangeschaft en betaald.

Uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het Deutschlandticket en andere toepasselijke voorwaarden

 • Het aangeschafte Deutschlandticket heeft een looptijd van 1 kalendermaand en wordt automatisch verlengd voor een periode van 1 kalendermaand, tenzij je opzegt in overeenstemming met hetgeen hierover onder ‘Beëindiging en annulering’ is bepaald.

 • Wanneer je gebruik wilt maken van het aangeschafte Deutschlandticket in het regionale openbaar vervoer in Duitsland, zijn de vervoers- en gebruiksvoorwaarden van de specifieke vervoerders van toepassing. Wanneer je gebruik wilt maken van de diensten van de specifieke vervoerder, zul je daarom de voorwaarden van die betreffende aanbieder moeten accepteren. Deze kunnen per vervoerder verschillen, maar zijn veelal te vinden op de websites van de desbetreffende vervoerders. Arriva is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het daadwerkelijke vervoer waarvan Arriva niet zelf de exploitant is.

Jouw verplichtingen

 • Jouw belangrijkste verplichting is je betalingsverplichting. Deze ben je altijd verschuldigd op het moment dat je een Deutschlandticket aanschaft en gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het moment waarop de betaling wordt afgeschreven, is niet bepalend voor de verschuldigdheid van de betaling. Het Deutschlandticket betaal je vooraf, ter voltooiing van je aanschaf en vervolgens per maandelijkse automatische incasso of maandelijks per creditcard.

 • Je bent nimmer gerechtigd om betalingen waartoe je verplicht bent, te storneren, of anderszins je betalingen op te schorten. In een dergelijk geval geldt je betaling als niet voltooid.

 • Je dient er voor te zorgen dat personeel van de vervoerders de geldigheid van het Deutschlandticket kunnen inspecteren en controleren. Bij controle dien je de app te openen en het Deutschlandticket te tonen op het display van jouw smartphone. Je bent zelf verantwoordelijk voor de bediening van de smartphone.

 • Je bent verplicht om bij het reizen met een in de Duitslandticket App aangeschaft Deutschlandticket een geldig legitimatiebewijs bij je te dragen. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs zijn.

Betalingsvoorwaarden

 • Je kunt je Deutschlandticket in de Duitslandticket App aanschaffen en betalen met een van de in de app aangeboden betalingsmethodes.

 • Voor alle betaalmethodes geldt dat je akkoord dient te gaan met het afschrijven van gelden door middel van automatische incasso.

 • Arriva gebruikt de dienstverlener Valitor/Rapyd (credit card) of PPRO (automatisch incasso) voor de verwerking van de e-betalingsdienst in de Duitslandticket App en de dienstverlener Billwerk+ GmbH (Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt/Main) voor het incasseren en betalen van de verschuldigde maandelijkse termijnbedragen.

 • Ben jij jonger dan 18 jaar? Dan gaan wij ervan uit dat je toestemming hebt gevraagd aan je ouder of voogd om het Deutschlandticket aan te schaffen. Daarvoor dien je het e-mailadres van je ouder of voogd in te vullen. Deze zal de door hem of haar ontvangen betaalinstructies moeten volgen en voor betaling zorgdragen.

Verwerking van persoonsgegevens

 • We respecteren jouw privacy en wij behandelen verzamelde persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform geldende wet- en regelgeving. De manier waarop we jouw privacy waarborgen, is weergegeven in ons Privacy Statement. Het Privacy Statement is te vinden op https://glimble.nl/dticket/privacy-statement. In dit Privacy Statement geven we o.a. aan welke gegevens we van jou verwerken, waarvoor we jouw gegevens verwerken, hoe we jouw gegevens beveiligen, hoe lang we jouw gegevens bewaren en welke rechten je hebt om je gegevens te laten verwijderen. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt conform ons Privacy Statement.

Beëindiging en annulering

 • Je kunt op ieder moment stoppen met het gebruiken van de Duitslandticket App en het Deutschlandticket opzeggen. Opzegging kan door middel van een functionaliteit in de Duitslandticket App. Beëindig je de overeenkomst met betrekking tot het aangeschafte Deutschlandticket voor de 10e dag van de maand, dan eindigt het Deutschlandticket per de eerste van de eerstvolgende maand. Beëindig je de overeenkomst vanaf de 10e dag van de maand, dan eindigt het Deutschlandticket per de eerste van de navolgende maand. Je bent verplicht tot het einde van de overeenkomst, en daarmee tot beëindiging van de geldigheid van het aangeschafte Deutschlandticket, je (maandelijkse) betalingsverplichting te voldoen.

 • Arriva behoudt zich het recht voor jouw gebruik van de Duitslandticket App en het Deutschlandticket met onmiddellijke ingang te beëindigen, en wanneer nodig jouw account te blokkeren, in de volgende gevallen:

- wanneer je niet overeenkomstig en/of in strijd handelt met deze voorwaarden, waaronder begrepen als je niet (tijdig) voldoet of hebt voldaan aan je betalingsverplichting;

- wanneer je niet overeenkomstig en/of in strijd handelt met de voorwaarden van de vervoeraanbieder, wiens vervoerdienst je hebt afgenomen.

Aansprakelijkheid

 • Arriva is slechts aansprakelijk voor schade voor zover deze aan haar kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid van Arriva is in alle gevallen, en ongeacht de grondslag, beperkt tot directe schade en tot een bedrag van maximaal EUR 250,- per schadeveroorzakende gebeurtenis.

 • Arriva is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden), het gebruik en/of het niet kunnen gebruiken van de Duitslandticket App. De app wordt aan jou ter beschikking gesteld zonder enige vorm van garantie.

 • Arriva is slechts aansprakelijk voor het verlies, de vernietiging, de wijziging of andere omstandigheden die kunnen worden aangeduid als een datalek, van jouw gegevens uit de app, wanneer dit heeft kunnen plaatsvinden doordat zij in strijd heeft gehandeld met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Mocht in rechte vast komen te staan dat Arriva geen beroep kan doen op deze beperking van aansprakelijkheid, dan is de aansprakelijkheid van Arriva beperkt tot het maximum genoemd in de eerste bulletpoint van deze paragraaf.

 • Arriva is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van met het Deutschlandticket gemaakte reis. Arriva is daarom niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die uit het afleggen van de reis voortvloeit of daarmee verband houdt, tenzij Arriva zelf de vervoerder is, in welk geval de vervoersvoorwaarden van Arriva van toepassing zijn.

 • In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen niet aan Arriva kan worden toegerekend, waarbij van overmacht in ieder geval sprake is in geval van: wanprestaties van toeleveranciers of derden, extreme weersomstandigheden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

 • Indien als gevolg van één gebeurtenis meerdere gebruikers een schadevordering bij Arriva indienen en de gezamenlijke vordering het in de eerste bulletpoint per gebeurtenis gestelde maximum te boven gaat, dan voldoet Arriva de onbetwiste vorderingen naar evenredigheid van de omvang.

 • Een eventuele vordering die je op Arriva meent te hebben, dien je, ongeacht de grondslag, schriftelijk bij ons in te dienen. Een vordering moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar na het ontstaan van de vermeende schade of het moment waarop je redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, aan Arriva worden bekendgemaakt, op straffe van verval.

 • Arriva behoudt zich het recht voor de uit de overeenkomst met jou voortvloeiende vorderingen over te dragen aan een derde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een incasso dient te worden uitgevoerd.

Intellectueel eigendom

 • Je erkent dat op de aan jou beschikbaar gestelde Duitslandticket App intellectuele eigendomsrechten rusten die uitsluitend aan Arriva of onze licentiegevers toebehoren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteurs-, octrooi-, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

 • Wij verlenen je een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om de Duitslandticket App te gebruiken in overeenstemming met deze gebruikersvoorwaarden en gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze licentie op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te beëindigen.

 • Het is je niet toegestaan enigerlei aanduiding van een intellectueel eigendomsrecht van ons en/of een derde op de producten en/of in relatie tot de diensten te wijzigen of te verwijderen.

Toepasselijk recht en geldigheid gebruikersvoorwaarden

 • Deze gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze gebruikersvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.

 • Deze gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door ons eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden middels een update van de Duitslandticket App aan jou medegedeeld. Je wordt dan gevraagd opnieuw akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden. Wanneer je de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan blijft je account actief, maar kun je de app mogelijk niet meer gebruiken. Je kunt dan besluiten je account te laten beëindigen. De meest actuele versie van de gebruikersvoorwaarden vind je in de Duitslandticket App.

 • Op de overeenkomst en deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

Correspondentie, klachten en geschillen

 • Onze bereikbaarheid:

  • E-Mail: duitslandticket@glimble.nl

  • Social media: Neem contact op via Twitter of Facebook

  • WhatsApp: Voeg ons WhatsApp nummer toe aan je contactenlijst van je telefoon.

  • We zijn bereikbaar op het telefoonnummer +31 97010255344 maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur.